2431100358,2431100359 Κλεμανσώ 3, Τρίκαλα info@powerjobs.gr